Berg & Dyring

John Berg

John Berg

Personalia:
Født i Moss 1956

Utdannelse:
1975: Examen artium - Naturfaglig, Moss.
1977: Examen philosophicum, Universitetet i Oslo.
1978: Statens landbruksmaskinskole Blæstad, Hamar.
1979: Statens anleggsgartnerskole Jensvoll, Lier.
1983: Landskapsarkitekt - Cand.agric., NLH / UMB
(Norges Landbrukshøyskole / Universitetet for Miljø og Bioteknologi, på Ås)

Yrkeserfaring:

1987 til 2010: Egen praksis og daglig leder i firmaet Landskapsarkitektene Berg & Dyring a/s, Hovedansvarlig for firmaets leveranser.

Den yrkesfaglige praksisen har bestått av:
Gjennomføring av planarbeid, prosjektering og saksbehandling i forbindelse med anlegg og oppdrag innenfor de fleste oppgavekategorier fagområdet dekker. (Se evt. vedlagte referanseliste).
Rådgiver for Statens vegvesen Akershus i forbindelse med utvikling og gjennomføring av Gardermoprosjektene i prosjektperioden 1993-2000. Fagansvarlig for kvalitetssikring vedrørende arkitektur, landskapsforming og design for de fleste av SVA`s aktivitetsområder tilknyttet vegtiltak i forbindelse med ny Oslo hovedflyplass som ombygging av E6, ny Rv174 til flyplassen, omkjøringsveg Jessheim, Fv460 og internveisystem til Gardermoen industrifelt, diverse gangveiprosjekt m.m.
Undervisning for AOF - Vaktmesterskolen - i forbindelse med utforming, bygging og vedlikehold av utearealer med hovedvekt på nærings- utdannings-og institusjonsbygg.
Forelesninger ved kurs og seminarer i forbindelse med div. tema:
«Landskapsanalyse som metodikk i kommuneplanleggingen».
«Byfornyelse m/prosjekteksempler». «Planlegging av barnehagens utearealer».
«Estetikk i veiplanleggingen». «Veibygging og vegetasjonsetablering».
Spesialkonsulent for Østfold Fotballkrets - Anleggskomiteèn for anlegging av fotballbaner.
Oppnevnt av Norske Landskapsarkitekters forening (NLA) til juryering i arkitektkonkurranser.

1983 - 87:
Landskapsarkitekt ved kontorene Fosså og Grindaker a/s i Oslo og T.Lønrusten a/s på Ås. Prosjektering og saksbehandling på flere detaljprosjekter i Oslo- og østlandsområdet, så som urbane anlegg, byparker, boområder, kirkegårder, veiprosjekt og kraftanlegg.
Av komplekse oppgaver nevnes H.M.K.s nye gardeleir på Huseby med ansvar for
detaljprosjektering, saksbehandling og oppfølging i byggeperioden.

1976 - 78(83):
Parkarbeider i Moss kommune med anleggs- og vedlikeholdsoppgaver,
maskinoperatør for anleggskjøretøy, samt yrkessjåfør klasse II.
Gartner hos Per Lindbacks handelsgartneri i Rygge.